ការភ្ជាប់ surflex

  • Surflex Couplings with EPDM/HYTREL Sleeve

    ការភ្ជាប់ Surflex ជាមួយនឹងដៃអាវ EPDM/HYTREL

    ការរចនាដ៏សាមញ្ញនៃការភ្ជាប់ Surflex Endurance ធានានូវភាពងាយស្រួលនៃការផ្គុំ និងដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាន។ មិនត្រូវការឧបករណ៍ពិសេសសម្រាប់ការដំឡើង ឬដកចេញទេ។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ Surflex Endurance អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនប្រភេទ។