ការភ្ជាប់ MH

  • MH Couplings, Type MH-45, MH-55, MH-65, MH-80, MH-90, MH-115, MH-130, MH-145, MH-175, MH-200

    MH Couplings ប្រភេទ MH-45, MH-55, MH-65, MH-80, MH-90, MH-115, MH-130, MH-145, MH-175, MH-200

    ការភ្ជាប់ GL
    វាល្អប្រសិនបើវាមានរយៈពេលយូរ។ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ការភ្ជាប់មេកានិកបានធានាថា អ័ក្សម៉ាស៊ីនត្រូវបានភ្ជាប់ដោយសុវត្ថិភាព។
    នៅក្នុងឧស្សាហកម្មស្ទើរតែទាំងអស់ ពួកវាត្រូវបានគេហៅថាជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ភាពជឿជាក់។ ជួរផលិតផលគ្របដណ្តប់ការភ្ជាប់នៃជួរកម្លាំងបង្វិលពី 10 ដល់ 10,000,000 Nm ។