ខ្សែសង្វាក់រំកិលខ្លីដែលមានភាពជាក់លាក់ជាមួយនឹងចានត្រង់ (ស៊េរី AB)