ការភ្ជាប់ Oldham

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Oldham couplings គឺជាការភ្ជាប់អ័ក្សដែលអាចបត់បែនបានបីផ្នែកដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ការបើកបរ និងការជំរុញនៅក្នុងផ្នែកបញ្ជូនថាមពលមេកានិច។ ការភ្ជាប់អ័ក្សដែលអាចបត់បែនបានត្រូវបានប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពខុសប្រក្រតីដែលជៀសមិនរួចដែលកើតឡើងរវាងអ័ក្សដែលបានតភ្ជាប់ និងក្នុងករណីខ្លះដើម្បីស្រូបឆក់។ សម្ភារៈ៖ Uubs មាននៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូម តួយឺតគឺនៅក្នុង PA66។