ខ្សែសង្វាក់ដែក

  • Pintle Chains, type 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    ខ្សែសង្វាក់ Pintle ប្រភេទ 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    ខ្សែសង្វាក់ pintle ដែកត្រូវបានណែនាំជាខ្សែសង្វាក់ conveyor សម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនដូចជា ឧបករណ៍ចែកចាយ ប្រព័ន្ធ feeder ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងស្មៅ និងប្រអប់បាញ់ថ្នាំ ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់មានកំណត់ ជាខ្សែសង្វាក់បញ្ជូនថាមពល។ ច្រវាក់ទាំងនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានស្នាមប្រឡាក់។